Hướng dẫn cách xin visa 188 diện đầu tư tạm trú

XIN LƯU Ý: Thời gian để Bộ Di Trú DIBP phê duyệt hồ sơ và cấp visa thay đổi theo từng trường hợp, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ của đương đơn, và số lượng thông tin hỗ trợ mà DIBP yêu cầu.
1735240429-1-impressive-pictures-of-australia
Visa Tạm trú Đầu tư & Đổi mới Kinh Doanh 188 là con đường trở thành thường trú nhân cho những doanh nhân muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Australia, hay thực hiện đầu tư tại Australia.

Visa này có giá trị lên đến 4 năm. Bạn chỉ có thể nộp đơn xin visa này nếu bạn đã nộp EOI (Expression of Interest)đơn bày tỏ quan tâm, thể hiện mong muốn được cấp visa, được đề cử thành công bởi một bang hoặc vùng lãnh thổ tại Australia và đã nhận được một lời mời của Bộ Di Trú Australia DIBP để nộp đơn xin cấp visa.

Các yêu cầu tối thiểu đối với diện Đổi mới Kinh Doanh của visa này được liệt kê sau đây:
DIỆN ĐẦU TƯ

Đối với những đương đơn có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc các đầu tư và muốn thực hiện một khoản đầu tư được chỉ định tại Úc.
Đương đơn

Vào thời điểm bạn được mời nộp đơn xin visa, bạn phải:

Dưới 55 tuổi
Đạt tối thiểu 65 điểm trong bài kiểm tra đầu tư và đổi mới kinh doanh (bài kiểm tra bao gồm điểm về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và các yếu tố khác)
Được đề cử bởi Chính quyền Bang hoặc vùng lãnh thổ Úc và có ý định trung thực muốn sống ít nhất hai năm tại bang hoặc vùng lãnh thổ đó

Kinh nghiệm kinh doanh/đầu tư

Vào thời điểm bạn được mời nộp đơn xin visa:

Bạn phải có một trình độ cao về kỹ năng (và một kỷ lục thành công) trong việc quản lý khoản đầu tư và/hoặc các doanh nghiệp đủ điều kiện, và không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận
Bạn phải có tối thiểu ba năm tham gia trực tiếp vào việc quản lý của ít nhất một doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư đủ điều kiện
Trong tối thiểu một trong năm năm tài chính vừa qua, bạn (và chồng/vợ) phải được trực tiếp tham gia vào việc quản lý của:
Những khoản đầu tư đủ điều kiện tổng cộng ít nhất 1.5 triệu đô Úc HOẶC
Một doanh nghiệp đủ điều kiện, nơi bạn (và chồng/vợ) sở hữu ít nhất 10% tổng giá trị của doanh nghiệp này

LƯU Ý: Một khoản đầu tư là đủ điều kiện nếu bạn sở hữu nó với mục đích có lợi nhuận trong thu nhập hoặc vốn, và không được sử dụng cho mục đích cá nhân. Những khoản đầu tư được chấp nhận bao gồm quyền sở hữu của một doanh nghiệp, tiền lời của tiền gửi tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hoặc thỏi vàng hoặc bạc.

Một doanh nghiệp đủ điều kiện được hoạt động với mục đích có lợi nhuận bằng việc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho công chúng. Nó không được hoạt động cho mục đích đầu tư đầu cơ hoặc bị động.
Tài sản ròng

Trong hai năm tài chính ngay trước khi bạn được mời nộp đơn xin visa, bạn (và chồng/vợ) phải có tài sản cá nhân, doanh nghiệp và/hoặc đầu tư hợp pháp tổng cộng ít nhất là 2.25 triệu đô Úc và có thể được chuyển sang Úc một cách hợp pháp trong vòng hai năm kể từ khi bạn được cấp visa
Khoản đầu tư chỉ định

Bạn (và chồng/vợ) phải thực hiện khoản đầu tư chỉ định được phê duyệt vởi chính phụ là 1.5 triệu đô Úc tại bang hoặc vùng lãnh thổ đã đề cử hồ sơ của bạn và chuẩn bị giữ khoản đầu tư này trong ít nhất bốn năm.

Ngoài ra, bạn phải có ý định trung thực tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp và khoản đầu tư tại Úc sau khi khoản đầu tư đáo hạn.
QUÁ TRÌNH NỘP HỒ SƠ

Bất kỳ ai muốn nộp hồ sơ xin visa này PHẢI đầu tiên được đề cử bởi bang hoặc vùng lãnh thổ VÀ được Bộ Di Trú của Australia DIBP mời nộp hồ sơ.

Để hội đủ điều kiện được đề cử bởi bang/vùng lãnh thổ và được mời nộp xin visa, bạn phải nộp một Expression of Interest – EOI, đơn bày tỏ quan tâm, thể hiện mong muốn và cách bạn đáp ứng các yêu cầu liên quan. Mặc dù bạn không cần phải cung cấp các giấy tờ hỗ trợ tại giai đoạn này, bạn phải cung cấp bằng chứng về khả năng của bạn có thể đáp ứng các tiêu chí được yêu cầu cho đơn xin đề cử của bang/vùng lãnh thổ. Ngoài ra, bạn PHẢI cung cấp cho Bộ Di Trú DIBP các bằng chứng hỗ trợ thông tin cung cấp trong EOI của bạn là chính xác tại thời điểm mà bạn được mời để xin visa.
Giai đoạn 1: Đánh giá khả năng ban đầu

Bước đầu tiên mà chúng tôi sẽ thực hiện để tiến hành đánh giá ban đầu về khả năng đủ điều kiện của bạn cho việc xin visa này bao gồm: xem xét hoàn cảnh cá nhân của bạn (kinh nghiệm, trình độ học vấn, khả năng tiếng Anh và các tài sản ròng), các chi tiết về những doanh nghiệp của bạn (bao gồm quyền sở hữu và doanh thu), để xác định khả năng bạn đáp ứng các yêu cầu liên quan.

Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên thông tin và toàn diện về khả năng của bạn liệu có thể đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu (bao gồm xin đề cử của bang/lãnh thổ) mà Bộ Di Trú DIBP đòi hỏi người nhập cư thực hiện để đủ điều kiện có thư mời xin visa này.

Lưu ý: Việc đánh giá ban đầu của chúng tôi về khả năng của bạn không đảm bảo rằng trong thực tế bạn sẽ có một đề cử, hoặc bạn sẽ được cấp một lời mời để xin visa này. Việc bạn có được một đề cử sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu chính xác của bang hay vùng lãnh thổ có liên quan tại thời điểm đơn EOI của bạn được đánh giá. Mỗi cơ quan chính phủ bang và vùng lãnh thổ thông thường sẽ xem xét và cập nhật tiêu chí phản ánh điều kiện kinh doanh trong khu vực của họ.
Giai đoạn 2: Expression of Interest – EOI

Một khi xác định được tính phù hợp của bạn với loại visa này, chúng tôi sẽ chuẩn bị và nộp đơn EOI của bạn. Tại thời điểm này, bạn sẽ cần chọn bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc mà bạn muốn xin đề cử cho hồ sơ xin visa của bạn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn nhận đề cử từ bất kì bang hoặc vùng lãnh thổ nào.

Nếu bạn thành công trong việc nhận đề cử của bang hoặc vùng lãnh thổ (xem dưới đây) và bạn thỏa mãn các yêu cầu liên quan, bạn sẽ được mời nộp xin visa.

Lưu ý: Bộ Di Trú DIBP sẽ giữ đơn EOI trong 2 năm kể từ ngày nộp. Trong thời gian này, đơn EOI của bạn có thể được cập nhật nếu bất kỳ hoàn cảnh cá nhân của bạn có thay đổi (ví dụ: khả năng tiếng Anh của bạn được cải thiện, hoặc tài sản ròng của bạn tăng lên). Nếu thứ hạng của bạn thay đổi trong thời gian 2 năm này, dựa trên thay đổi hoàn cảnh hoặc thay đổi bang/vùng lãnh thổ, bạn có thể được cấp thư mời để xin visa tại thời điểm đó.
Giai đoạn 3: Đề cử bang/vùng lãnh thổ

Một khi đơn EOI của bạn được nộp, chính phủ bang hoặc vùng lãnh thổ mà bạn chọn sẽ xem xét đơn EOI để xác định xem bạn có thỏa mãn tiêu chí xin đề cư hay không.

Chúng tôi sẽ bổ sung cho chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ liên quan các bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng bạn đáp ứng tiêu chí của họ. Tính chất và phạm vi của các bằng chứng hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của bang hoặc vùng lãnh thổ.

Nếu các bằng chứng ủng hộ được chấp nhận, cơ quan chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ sẽ bảo lãnh để bạn nộp visa.
Giai đoạn 4: Nạp Hồ sơ xin visa

Một khi bạn đã được đề cử thành công bởi một bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử, và Bộ Di Trú DIBP đã mời bạn nộp đơn xin visa này, chúng tôi sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ xin visa của bạn, cùng với tất cả các giấy tờ hỗ trợ thông tin mà bạn cung cấp trong EOI của bạn. Bao gồm bằng chứng về kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp hoặc đầu tư của bạn, kết quả kiểm tra tiếng Anh, trình độ học vấn, tường trình cá nhân và tất cả các giấy tờ cần thiết khác.

Bạn PHẢI có khả năng cung cấp bằng chứng hỗ trợ thông tin cung cấp trong EOI của bạn (bao gồm các điểm số của bạn) là chính xác tại thời điểm mà bạn được mời để xin visa. Ngoài ra, hồ sơ của bạn phải được nộp trong thời hạn quy định của Bộ Di Trú DIBP.
Khoản đầu tư chỉ định

Khi Bộ Di Trú DIBP sẵn sang chấp thuận hồ sơ xin visa của bạn, bạn sẽ được mời thực hiện khoản đầu tư chỉ định tại Úc. Bạn phải đầu tư ít nhất 1.5 triệu đô Úc tại một cơ quan tiền tệ chính phụ được phê duyệt của bang hoặc vùng lãnh thổ đã bảo lãnh hồ sơ của bạn. Ngoài ra, bạn phải chuẩn bị giữ khoản đầu tư này trong ít nhất bốn năm.

Một khi bạn đã thực hiện khoản đầu tư chỉ định và hồ sơ xin visa của bạn đã được chấp thuận, bạn sẽ được cấp một visa tạm trú có gia trị lên đến bốn năm. Bạn có thể ở Úc hoặc nước ngoài khi visa của bạn được cấp.
Các Bước tiếp theo: PR Visa 888

Một khi bạn được cấp visa tạm trú ít nhất hai năm, bạn sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa Thường Trú 888 Đổi mới Kinh Doanh & Đầu tư, nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan. Ngoài ra, bạn có thể đủ điều kiện để gia hạn visa tạm trú của bạn thêm hai năm nữa. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các yêu cầu cho Visa Thường trú Đổi mới Kinh Doanh & Đầu tư, hoặc gia hạn visa tạm trú.

XIN LƯU Ý: Thời gian để Bộ Di Trú DIBP phê duyệt hồ sơ và cấp visa thay đổi theo từng trường hợp, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ của đương đơn, và số lượng thông tin hỗ trợ mà DIBP yêu cầu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *