đại sứ quán hoa kỳ

Thủ tục xét chiếu khán của lãnh sự quán Hoa kỳ tại Sài Gòn

(06/17/10) Manhattan, NY - (RGL) -  City Critic Ariel Kaminer goes through the naturalized citizenship ceremony at Baruch College with 125 candidates for US citizenship.   ( Richard Perry / The New York Times )               NYTCREDIT: Richard Perry/The New York Times

Điều quan trọng cần lưu ý rằng các đương đơn không thể có ngày phỏng vấn và nhận chiếu khán di dân trước khi đơn